61 проекта са приети за участие

Image for post
Image for post

На 12 май, 17:30 ч. изтече срокът за получаване на проекти в конкурса за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура.

Приетите проекти са 61. Това е рекорд за архитектурните конкурси, организирани от Столична община през последните години.

През следващата седмица конкурсните проекти ще бъдат прегледани и подготвени за журиране според Закона за обществените поръчки.

Журирането ще започне на 22 май.

Възложителят и организаторите на конкурса благодарят на всички участници за положения труд и им пожелават успех в предстоящото журиране.

Победителят ще стане известен в края на май.

Новини от Топлоцентралата

Written by

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Новини от Топлоцентралата

Written by

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store