Стартира конкурсът за реконструкция на бившата топлоцентрала на НДК и превръщането ѝ в център за изкуства и култура

Снимка: Георги Петев

--

--

--

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Новини от Топлоцентралата

Новини от Топлоцентралата

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

More from Medium

𝗧𝗵𝗲 𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗢𝗻𝗲 𝗦𝗶𝗻 𝗖𝗼𝗽𝘆𝘄𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁

StaFi PARTNERS WITH COINSWAP INTEGRATE rTOKEN INTO COSMOS ECOSYSTEM

IDEP Sanford-testnet

Opan’s ESP32 Project, Archive 5: Output Display & Pulse Width Modulation