Стартира конкурсът за реконструкция на бившата топлоцентрала на НДК и превръщането ѝ в център за изкуства и култура

Столична община обяви началото на архитектурен конкурс за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за независими изкуства и култура.

Новият център трябва да осигурява условия за широк набор от артистични прояви — театрални постановки, музикални и танцови събития, изложби, образователни и социални дейности.

Конкурсът е естествено продължение на няколкогодишни проучвания на група артистични организации, обединени в инициативата “Топлоцентрала — център за съвременни изкуства.”

Снимка: Георги Петев

Реконструкцията трябва бъде реализирана за 3 млн. лв., а участниците, класирани на първите 3 места, ще получат награди съответно от 15 000 лв., 10 000 лв. и 5 000 лв. Победителят в конкурса ще бъде поканен за договаряне със Столична община за изготвяне на технически и работен проект с максимален хонорар 150 000 лв.

В конкурса могат да участват архитекти, архитектурни фирми или обединения, в които поне един от членовете е архитект с пълна проектантска правоспособност. Участието е анонимно.

Крайният срок за предаване на конкурсните проекти е 12 май 2017. Проектите ще бъдат оценени от международно жури в края на май, а победителят ще бъде обявен през юни.

Конкурсът е организиран от Столична община съвместно с независимата архитектурна организация WhAT Association.

Конкурсните правила и всички необходими материали за участие са достъпни на официалния уебсайт на конкурса toplocentralata.com.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store