Стартира конкурсът за реконструкция на бившата топлоцентрала на НДК и превръщането ѝ в център за изкуства и култура

Столична община обяви началото на архитектурен конкурс за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за независими изкуства и култура.

Новият център трябва да осигурява условия за широк набор от артистични прояви — театрални постановки, музикални и танцови събития, изложби, образователни и социални дейности.

Конкурсът е естествено продължение на няколкогодишни проучвания на група артистични организации, обединени в инициативата “Топлоцентрала — център за съвременни изкуства.”

Снимка: Георги Петев

Реконструкцията трябва бъде реализирана за 3 млн. лв., а участниците, класирани на първите 3 места, ще получат награди съответно от 15 000 лв., 10 000 лв. и 5 000 лв. Победителят в конкурса ще бъде поканен за договаряне със Столична община за изготвяне на технически и работен проект с максимален хонорар 150 000 лв.

В конкурса могат да участват архитекти, архитектурни фирми или обединения, в които поне един от членовете е архитект с пълна проектантска правоспособност. Участието е анонимно.

Крайният срок за предаване на конкурсните проекти е 12 май 2017. Проектите ще бъдат оценени от международно жури в края на май, а победителят ще бъде обявен през юни.

Конкурсът е организиран от Столична община съвместно с независимата архитектурна организация WhAT Association.

Конкурсните правила и всички необходими материали за участие са достъпни на официалния уебсайт на конкурса toplocentralata.com.

--

--

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Новини от Топлоцентралата

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com