จดบันทึกกันลืม ภาษา Prolog

จดบันทึกระหว่างเรียนวิชา AI (Artificial Intellegent) //เขียนไม่ถูกอย่าว่ากัน

เป็นโจทย์แสดงความสัมพันธ์ของสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อ ว่าตัวอะไรเป็นสัตว์กินพืชหรือกินเนื้อ

ในส่วนบรรทัดที่ 1–8 ก็น่าจะโอเคอยู่ เพราะเข้าใจกระบวนการ แต่ที่ยากที่สุดก็คงจะเป็นในส่วนของกฎเพราะชอบลืมอยู่บ่อยๆ ว่า ตัวแปรต้องเป็นตัวใหญ่ทั้งหมด

จำให้ขึ้นใจ!!!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.