เลิกเหล้า เอาให้ห่าง

มีโอกาสทำโปสเตอร์ให้เพื่อน ไม่มีไรจะเขียนมาก ออกแบบไม่มีจุดหมายใดๆทั้งสิ้น คิดไม่ออก เอาอะไรไปยำๆรวมกัน เป็นอีกผลงานในการพัฒนาตัวเองละกันเนอะ จนมันออกมาเป็นอย่างที่เห็น ใครอยากวิจารณ์ เชิญเต็มที่เลย จ้า อิอิ

** อาจาน Feedback ว่า ควันถึงตัวคนควรเริ่มจางแบบจากดำไปเป็นขาว ประมานว่ารูปนี้เหมือนยิ่งวิ่งก็ยังอยู่ในส่วนของความมืดอยู่ดี

ท็อปเอง

7/14/2017

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.