A jogi ügyek kapcsán több olyan terület is létezik, melyek esetében a közjegyző tevékenysége nélkülözhetetlen. A törvény által közhitelességgel felruházott szakember pártatlan jogi szolgáltatást nyújt, ennek célja pedig nem más, mint a jogviták megelőzése akkor, ha erre lehetőség van. Munkája során bizonyos jogügyletekről és jogi jelentőséggel bíró tényekről közokiratot állíthat ki, de értékpapírt, pénzt és értéktárgyakat is őrizhet letétben. Tevékenysége során maximálisan érvényesül a titoktartás, a pártatlanság és a tárgyilagosság.

A közjegyző egyik fő feladatkörében közokirat kiállítására jogosult. Ez szükségessé válhat kölcsönök, tartási, öröklési, ajándékozási szerződés megkötésekor, de a társasági szerződés, vagy az adásvétel is e körbe tartoznak. Továbbá lehetőség van meghatalmazást, tartozáselismerő, és természetesen végrendeletet is közjegyzői okiratba foglalni. Az eredeti példány minden esetben a közjegyzőnél marad, arról az érintettnek másolatot és hiteles kiadmányt adhat ki. Fontos tudni, hogy a közjegyzői okiratnak bizonyító ereje van, és alapján bírósági végrehajtásra is sor kerülhet. Ha tehát a szerződést közjegyzői okiratba foglalták, ám a szerződő partner nem teljesíti a vállalt kötelezettségeket, úgy bírósági eljárás nélkül is lehetőség van a végrehajtás megindítására. Ez azért előnyös, mert így megspórolható a perköltség, nem kell várni a perre, ráadásul a per jelentette kockázat is kiküszöbölhető.

A másik gyakran felmerülő helyzet, amikor közjegyzőre van szükség, az nem más, mint a hagyatéki eljárás. Ennek célja, hogy az örökléssel kapcsolatos információkat megkapják az érintettek, és lehetőleg jogvita nélkül rendeződjön a helyzet. A szakember öröklési bizonyítvány kiállítására is jogosult. Ennek kiállítását egyébként kérheti a hagyatéki hitelező, valamint a végrendeleti végrehajtó is.

A vonatkozó jogszabály a közjegyző feladatkörébe sorolja az okirat, a pénz és az értékek megőrzését is. Mindehhez szükség van a tulajdonos részéről egy megbízásra. Szintén bizalmi jelleget is képvisel a végintézkedés kezelése. Amennyiben halál esetére szóló ajándékozásról, öröklési szerződésről vagy végrendeletről van szó, úgy minden esetben közjegyző szükséges ahhoz, hogy garanciát kapjunk az ezekben foglaltak érvényesülésére. Amennyiben végintézkedés történt, úgy az bekerül egy számítógépes nyilvántartásba, így a hagyatéki eljárás során a közjegyző érvényesíteni tudja az abban foglaltakat. Emellett az ingatlan tulajdonjogának bejegyzéséhez is elkészíti a szükséges közokiratot a közjegyző.

Vannak olyan esetek, amikor nem elegendő csak a közjegyzői okiratba foglalás, hanem engedélyek, nyilatkozatok beszerzése is aktuálissá válik. Ilyenkor megbízás alapján az olyan hatóságok előtti eljárásokban képviselheti a közjegyző a megbízót, mint például a gyámhatósági engedély beszerzése, vagy az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzés.

Fontos tisztában lennie azzal, hogy a közjegyző és annak minden munkatársa titoktartásra kötelezett, tehát legyen szó bármilyen ügyről is, ennek mindenképpen érvényre kell jutnia, és érvényesülnie kell még a közjegyzői tevékenység megszűnte után is. A szakember díjazás ellenében végzi munkáját, mely sok esetben az elképzelteknél kedvezőbb. A vonatkozó jogszabályok értelmében tehát igen széleskörű szolgáltatásokat nyújt a közjegyző, de bizonyos esetekben megtagadhatja a közreműködést. Ennek tipikus példája az, ha a szerződés jogszabályba ütközne, tisztességtelen megegyezésről lenne szó, vagy például olyan ügyletről, amelyet valamelyik jogszabály megkerülésével kellene megkötni.

Közjegyző az ország bármely pontján elérhető, még az olyan kis településeken is, ahol egyébként bizonyos hatóságok, hitelintézetek, vagy bíróság sem működik. Az állampolgárok számára mindig rendelkezésre kell állnia közjegyzőnek, méghozzá bárki számára elérhető módon.

Közjegyzőre van szüksége? Válogasson a legjobbak közül!

Dr. Csernák András

Dr. Csernák András Közjegyzői Irodája
Füzesabony
+3630–8515–650
drcsernak@t-online.hu

További Információ

Dr. Mikó Ádám

Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest
+361–403–8727
info@miko.hu

www.miko.hu

További Információ

Dr. Kindl Eszter

Dr. Kindl Eszter Közjegyzői Iroda
Székesfehérvár
+3630–781–7741
kindl@mokk.hu

További Információ

Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence

Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence Közjegyzői Iroda
Budapest
+361–786–9487
asboth-hermanyi.lorinc@mokk.hu
www.akozjegyzo.hu

További Információ

Megnézem a Top Tíz közjegyzőt!

via TopTíz — Kiemelkedő Szakemberek Magyarországon » Blog bejegyzés http://ift.tt/1Tznypu

Like what you read? Give Top Tíz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.