12 เคล็ดไม่ลับสำหรับผู้ใช้งานกล้อง Sony A5100 (by @torcnn)
Tor Chanon
3272

ได้ความรู้ขึ้นมาเยอะเลย กำลังศึกษาวิธีการถ่ายภาพอยู่ เพราะจะลองเล่นกล้อง Mirrorless ครั้งแรก

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.