Photography Basics
Tor Chanon
5115

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นไปอีก ศึกษามาหลายเว็บแล้วเนี่ย พอมาเจอเว็บนี้ รู้สึกว่ามันกระจ่างขึ้นเยอะเลย ถึงแม้จะใช้เวลาอ่านนานสักหน่อย เพราะต้องอ่านไป ทบทวนไปบ้าง เพราะบางครั้งเราสับสน พอมาอ่านทวน แล้วคิดตามไป แล้วดูภาพประกอบ มันก็เข้าใจนะ Thank You So Much

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.