راهنمای NFTb - نحوه خرید NFTB $ در PancakeSwap با استفاده از MetaMask

راهنمای NFTb

۱.وارد حساب MetaMask خود شوید.

۲. به وب سایت PancakeSwap بروید.

۳.کیف پول خود را متصل کنید.

۴.گزینهMetaMask را انتخاب کنید.

۵.گزینهExchange را انتخاب کنید.

۶.ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.

۷.ارز مورد نظر خود را برای خرید انتخاب کنید.

۸.قسمتTolerance Slippage را تنظیم کنید.

۹.مقدار توکن های خرید را وارد کنید.

۱۰. سواپ کردن

۱۱.سواپ خود را تایید کنید.

۱۲.مراحل خرید را در Metamask تایید کنید.

۱۳.تأیید کنید که تراکنش شما در Binance Smart Chain موفق بوده است.

--

--

--

ambassador of NFTb & Blockchain researcher

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Torabibahar

Torabibahar

ambassador of NFTb & Blockchain researcher

More from Medium

Braintrust is a unique solution in Web3.

The Comprehensive Guide on How to Mint Leveraged Tokens on Arbitrum

Blockchain Use Cases as “Verbs”

How the Solanax Ecosystem Sets Us Apart from Other DEX Protocols