Hvilke strategier er best egnet til å skape gode kundeopplevelser?

Fremveksten av smarte produkter og avanserte CRM-plattformer gjør det mulig for bedrifter å sikre en kontinuerlig strøm av informasjon mellom bedriften og kundene. Det er mulig å skape tilnærmet friksjonsfrie kundeopplevelser i alle faser av et kundeløp; fra en tidlig erkjennelses-/behovsidentifiseringsfase, til selve kjøpet og ikke minst i bruks-, avhendings- og gjenkjøpsfasen.

Fire forskjellige kundestrategier

--

--

Tore works as Director CRM in CGI, located in Oslo. Tore is an active contributor on articles on CRM, change management and digitalization.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tore Berntsen

Tore works as Director CRM in CGI, located in Oslo. Tore is an active contributor on articles on CRM, change management and digitalization.