Kiirtee Saue linnast Keilasse ja Tallinna
Tormi Tabor
32

Saue valla maa- ja planeeringute komisjoni istung 13.09.2017. FOTO: Tormi Tabor

Eile toimus viimane Saue valla maa- ja planeeringute komisjoni selle koosseisu istung. Viimase päevakorrapunktina tutvustasin enda ideed rajada lähiajal algavate ulatuslike tee-ehitustööde käigus Tallinn — Saue — Keila rattatee. Ideed ja ehitusprojektides leitud probleeme tutvustasin enda loodud kaardirakendusel, mis asub aadressil https://liikuvus.github.io/rattatee-tallinn-saue-keila.

Komisjon andis ettepanekule ja selle eelduseks olevatele muudatustele tee-ehitusprojektides omapoolse heakskiidu, esitan need lähiajal Maanteeametile ja teistele osapooltele. Ettepanekutega saab tutvuda ja omapoolseid lisada siin: https://github.com/liikuvus/rattatee-tallinn-saue-keila/labels/rattatee

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.