Kurum içi girişimcilik yönetimi üzerine

Murat Tortopoğlu
Mar 16 · 5 min read
Photo by Jeffrey F Lin on Unsplash

Seçim Süreci

Problem tanımı ve problemin nerede, nasıl gözlemlendiği

Hedef kitle ve büyüklüğü

Yerli ve global alternatif çözüm

Neden bu ürünü/işi yapmalıyız

Takım yerine bireysel başvuru

Hızlandırma Süreci

Kimlerle müşteri görüşmesi yapılacağı sürecinde inovasyon ekibi de karar vericilerden olmalı.

İnovasyon ekibinin test tasarım aşamasında karar vericilerden olmalı.

İnkübasyon dönemine geçişin daha kapsamlı ele alınması

İnovasyon Ekosistemi

İnkübasyon Süreci

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade