Intervju

Det är inte bara vi på Skansen idag.

Ert uppdrag är nu att hitta en person från förr som ni kan intervjua.

Vem är hen? Vad gör hen på Skansen? Från vilken tidsepok kommer hen?Berätta något om hen som ni inte visste innan intervjun startade.

Skriv era svar i en tweet till spelledningen, bifoga en bild på gruppen tillsammans med personen ni intervjuat. Börja ert svar med @tovwal och tagga ert inlägg med #6ac

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.