Utvärdering

Vad har ni lärt er idag? Vad har varit mest lärorikt? Vad har varit höjdpunkten? Berätta i videoform på max en minut,

svara som vanligt till @tovwal och tagga ert inlägg med #6ac

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.