Cập nhật đồ thị kỹ thuật (Feb 17, 2015)

VNINDEX

Thị trường chung đang dần đẹp và có vẽ sắp hình thành trend. Có nhiều tin hỗ trợ:

1. Giá dầu hồi phục, cp dầu khí sẽ tăng làm trụ
2. vĩ mô trong nước ổn định, bầu bán xong rồi, ban lãnh đạo mới sẽ thổi sinh khí mới, ra chính sách mới hợp lòng dân, hợp lòng khối ngoại
3. nhiều mã cp giảm 50–70% từ đỉnh, tạo mặt bằng hấp dẫn
4. margin ở các cty ko phải quá cao, nên chưa đỉnh được, đủ điều kiện đánh lên

Đồ thị TTS3 — VNINDEX

Đồ thị Ichimoku — VNINDEX

  • SHI

Đồ thị TTS3 (xác định xu hướng) của SHI:

Đồ thị Ichimoku của SHI

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Denny (Trade With Me)’s story.