Viết blog chia sẽ nhận định giao dịch dịch chứng khoán!

Tôi không phải là một professional trader. Tôi đến với stock trading như là một kênh đầu tư và gia tăng thu nhập. Tham gia vào giao dịch chứng khoán tôi mới biết thị trường rất rộng lớn và không phải chỉ toàn màu hồng. Rất nhiều những chiêu trò để cá mập nuốt cá bé. Rất may, thị trường luôn vận hành theo một số quy luật và người trader có thể tận dụng để gia tăng xác suất đầu tư có lợi nhuận. Tôi thực hiện blog này để ghi chép lại những hiện tượng mắt thấy tai nghe và chia sẽ những công cụ, hệ thống giao dịch tôi sử dụng hàng ngày.

Trading cũng như bất kỳ nghề nào — con đường không bằng phẳng như mọi người thường nghĩ!

Ở hình dưới đây, đó là hệ thống giao dịch ichimoku (có cải biên một số thông số so với mây ichi gốc). Tôi sẽ sử dụng hệ thống này cho phần lớn những giao dịch. Hiện tại tôi đang code để hệ thống tự cho tín hiệu mua/bán theo lý thuyết mây ichimoku.

Đây là sản phẩm mà tôi phát triển trên AmiBroker

Tôi không hi vọng blog này sẽ giúp các bạn kiếm được lợi nhuận, nhưng tôi cũng hi vọng các bạn sẽ thấy hữu ích với những thông tin mà tôi viết trên đây.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.