(*) Đây là ghi chép từ phần chia sẻ của anh Bung Trần, thuyền phó nhà cá trong diễn đàn “Khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo trong nền kinh tế số” tổ chức tại Đại Học Đà Nẵng vào ngày 30/3 vừa qua. Chuyện thì lâu rồi mà giờ mới có dịp gửi đến cả nhà cùng đọc và bàn luận trong dịp nghỉ lễ thảnh thơi.

Chuyện rằng anh Bung có lần uống bia cùng chị Lê Diệp Kiều Trang (đồng sáng lập nên Misfit Wearables vô cùng thành công, sau từng là Giám đốc Facebook Việt Nam)…

Flying Fish Investment

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store