Trần Bá Kiên hasn't written any stories yet.

Trần Bá Kiên

Trần Bá Kiên — Giám đốc nhà cái lô đề online Loto188 — một trong những cái tên đi đầu trong lĩnh vực lô đề. Website: https://loto188vn.co/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store