About
About

About Trang Beauty

Trang Beauty Salon — Cung cấp các khóa học dạy làm nail, dạy nối mi chuyên nghiệp. Phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh.https://www.trangbeautysalon.vn/

1 Following

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store