Tivi Sony 43W800C

  • Thế hệ tivi 43w800C là thế hệ tivi thông minh: vì nó có nhưng tính năng vượt trội so với các dòng tivi khác như: về chất lượng hình ảnh, tần số quét ấn tượng(800HZ), mỏng , công nghệ xử lý ảnh thông minh.
  • Đặc biệt Smart 43W800C là thế hệ tivi có tích hợp 3D chủ động: thuận tiện cho người dùng.

Giá: 12.800.000 VNĐ

LH: 0943.513.519

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.