Ăn cướp như một nghệ sỹ — 10 lời khuyên về sáng tạo mà bạn chưa bao giờ biết — Austin Kleon
Trong Nguyen
245

Cảm ơn bài viết bổ ích của bạn. Mình cảm thấy có một nguồn năng lượng mới sau khi đọc bài viết này. Bạn có thể gửi cho mình xin bản mềm cuốn sách Steal Like an Artist: 10 Things Nobody Told You About Being Creative được không ạ. :D Mình cảm ơn và chúc bạn luôn vui vẻ. :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.