Mưa mùa hè

[Swift] — Tiptrick khi sử dụng protocol — generic [2]

Xem xét ví dụ về sử dụng đồng thời protocol, extension, generic

Giả sử có 2 class dog với cat như sau:

Có 2 nhóm cats với dogs:

let cats = [“Miss Gray”,”Yellow blond”,”Cool boy”].map { Cat(name: $0)}
let dogs = [“Saprk”,”Peter hocker”,”Jame”].map { Dog(name: $0)}

Giờ muốn tạo 1 pets mà chứa đồng thời cả cat với dog
=> tạo extension
Khai báo pets với kiểu Tuple

Generic class

Show your support

Clapping shows how much you appreciated tranhieu’s story.