Nhà Sàn — 310716
Cao Đức
1

Chào Cao Đức, mình cũng tên là Đức.

Không biết Cao Đức có còn nhớ Nhà Sàn như mình đang nhớ Nhà Sàn không. Từng dòng của bài viết khiến mình cảm thấy có rất nhiều sự chia sẻ.

Bảy tháng đã qua nhưng mình vẫn chẳng chấp nhận nổi Nhà Sàn đã đóng cửa. Hay như Cao Đức viết sự kết thúc là một phần bắt buộc của cuộc đời thì mình chưa thể học được cách đón nhận điều không thể tránh khỏi này.

Nếu Cao Đức muốn gặp gỡ và có một buổi trò chuyện về Nhà Sàn, hãy liên lạc với mình qua email trankhanhduc265@gmail.com. Bằng không, chúc Cao Đức may mắn với cuộc sống tại Sài Gòn và đừng quên những gì Nhà Sàn đã mang lại.

Đừng quên Nhà Sàn.

Like what you read? Give Tran Khanh Duc a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.