Days of being receiptionist

3rd day at work

14th July, 2017

Hôm nay làm OH1, đi làm đúng giờ, có đồng phục mới của riêng mình rồi, công việc mình phụ trách bây giờ là paperwork.

 1. Lấy lịch bay
 2. Viết welcome letter, pillow menu cho các booking arrival ngày hôm sau.
 3. CO công an cho các booking ngoại quốc.
 4. Hôm nay đứng trực điện thoại nhiều hơn, biết cách transfer line.
 5. Update tỷ giá, nhập tỷ giá mua vào.
 6. Nhận khách CO, nhận key, báo HK để check minibar rồi báo mấy chị cashier để in bill.
 7. Nhận khách CI, đưa khách vào lobby rồi thu giấy tờ photo, kẹp vào file booking, cầm bộ restrict, welcome letter và pillow menu, chìa khóa phòng dẫn khách về phòng. Nếu khách không mệt dẫn đi tour một vòng resort. Hôm nay bị manager yêu cầu đưa khách về phòng, khách này return guest và còn lại là tổng giám đốc IFCA — hệ thống đang sử dụng.
 8. CI công an cho các booking đã CI trong ngày.
 9. Được chị Vân nhỏ train cho làm daily report, gồm :
 • Lấy file duty của từng người, ghi lại các phòng CO của từng người, nhập vào duty schedule, xem MOD update
 • Update OCC của ngày kế tiếp
 • Không chỉ total room arrival/departure.
 • Update birthday khách ( FO desk report )

9. Gặp một số case :

 • Khách yêu cầu gọi taxi
 • Khách hỏi địa điểm ăn uống xung quanh
 • Khách yêu cầu make up room, bổ sung nước trong phòng.
 • Khách đã CO nhờ sạc điện thoại
 • Khách bên ngoài gửi đồ cho khách in-house
 • Khách CO trả đĩa ( * tìm hộp đĩa B32 bỏ về library )

Về mình hôm nay

 • Advantage : Tự giác làm việc, hỗ trợ cho các chị. Nhớ được sơ bộ map
 • Disadvantage : thứ nhất, Chưa đi thực tế thăm quan dãy phòng nên còn chưa xác định được vị trí phòng. Thứ hai, luôn sợ không nghe được khách nói chuyện nên phân tâm khi khách nói, không nắm được vấn đề từ đầu. Tự tin lên, học tiếng anh bao nhiêu năm mà, nghe dần mới quen, còn nói thì từ từ nói, sắp xếp ý để nói theo trình tự
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.