【TOP 1000+】 Cộng tác viên tiếng anh là gì?

Cộng tác viên tiếng anh là gì? Bạn đã làm cộng tác viên bao giờ chưa ?cộng tác viên là công việc như thế nào bạn có hiểu không? Cộng tác viên là một người hợp tác với một công ty, tổ chức hay cá nhân nào đó để thực hiện một hay nhiều dự án trong những lĩnh vực khác nhau.có thể là cộng tác viên viết bài cho báo hay tạp chí, trang web,cộng tác viên bán hàng…Trong tiếng Anh cũng tương tự như vậy ở mỗi hoàn cảnh khác nhau sẽ có cách viết và ý nghĩa khác nhau về cộng tác viên để mình lấy ví dụ cho các bạn hiểu nha

Xem chi tiết hơn tại Top1000.vn anh chị nhé.

· Cộng tác viên của tôi dich sang là : Collaborator

· Cộng tác viên của anh ta dịch sang là :Service agent

· Thêm một cộng tác viên dịch sang là : Together with a collaborator

· Nhóm cộng tác viên dịch sang là : Of collaborator

Tương tự như vậy các nhóm nghàng nghề khác nhau sẽ có cách viết,cách phát âm và ý nghĩa khác nhau trên đây là một trong những ví dụ điển hình giúp các bạn hiểu cộng tác viên tiếng Anh là như thế nào?và để các bạn áp dụng cho đúng và hợp với hoàn cảnh mình muốn sử dụng cộng tác viên như thế nào

Xem chi tiết hơn tại Top1000.vn anh chị nhé.
Like what you read? Give Thanh a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.