Dù sao vẫn chưa phải tận thế
Tra Tran
133

Cũng ko còn cách nào ngoài việc phải mạnh mẽ, và tỏ ra mạnh mẽ mà. Mm..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.