Bak bak havalara bak!
Kaçıranlar ve internetlerini yeni bağlatanlar için bir freelancer’ın aşırı renkli (!) dünyası
Güney Mermer
222

o Yıldız’ın havası bambaşka :))

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.