Google Çalışma Kültüründen Öğreneceklerimiz
Damla T
41911

İşverenlerin yapılacak işi fiziksel bir iş gibi düşünüp ne kadar çok çalıştırır ise o kadar verim alacağını düşünmesidir.İnsanların önce bu işlerin zihinsel bir iş olduğunu öğrenmesi ve çalışılan saat-verim arasında belli bir süre sonra ters orantı olduğunu görmesi görekiyor.Çan eğrisi gibi

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.