Giới thiệu mô hình Asp.net MVC

Giới thiệu mô hình Asp.net MVC

– Một câu hỏi thường được đặt ra khi bắt đầu với lập trình web động đó là :

Vấn đề 1 :Với web tĩnh ta có thể code trực tiếp mã html và hiển thị được nội dung trên trình duyệt. Còn với web động , làm sao có thể tạo các nội dung tự động , hay các nội dung được lấy từ 1 nguồn dữ liệu

Vấn đề 2 : Các nội dung ta trên website động được lưu xuống CSDL như thế nào , và làm thế nào để đọc , thêm , sửa , xóa nội dung ấy

Vấn đề 3 : Vấn đề về tương tác nội dung hiển thị trên trình duyệt (xử lý khi người dùng nhấn vào button , rightl click lên website , hay trang trí định dạng bố cục website

Với các vấn đề trên ta sẽ đi sau vào mô hình kỹ thuật lập trình MVC để xem cách thức vận hành của chúng như thế nào .Đồng thời cung cấp các nội dung kiến thức cần và thường gặp nhất trong phát triển ứng dụng web .

>>website ban hang

– Mô hình MVC là 1 kỹ thuật lập trình web nhằm phân tách giữa các tầng ứng dụng .Giúp việc lập trình phát triển , bảo trì ứng dụng được dễ dàng .

– Mô hình MVC trong Asp.net , PHP , JSP cũng có các điểm chung về kỹ thuật .

– Một lợi thể của Asp.net MVC là được Microsoft tích hợp vào template của VisualStudio , đồng thời xây dựng sẵn rất nhiều thư viện hỗ trợ lập trình MVC .

– Mô hình MVC phân chia ứng dụng làm 3 tầng là : Model , View , Controller

Model : là nơi định nghĩa các lớp của ứng dụng , các lớp định nghĩa cơ sở dữ liệu .

View : là nơi định nghĩa giao diện để sinh ra các mã html hiển thị trên trình duyệt .

– Việc hiển thị nội dung trên View trong MVC dùng các đối tượng Html để hiển thị .Đây là 1 điểm mới của razor view engine so với webform , làm cho lập trình mvc trở nên dễ hiểu về view hơn so với webform ( trong webform thì dữ liệu được hiển thị bằng các web Control , tức là khi học webform thì bắt buộc các bạn cần học các thuộc tính của các loại Control , sau đó aspx Engine sẽ tự động sinh mã html khi chạy ứng dụng ) Còn với MVC thì các bạn không cần học gì hết ngoài việc hiểu biết về Html và 1 ngôn ngữ .net ( C# hoặc vb.net)

Controller : là nơi trao đổi dữ liệu giữa View và Model .Controller sẽ lấy dữ liệu và trả về View , và Controller cũng lẫy các yêu cầu trên view để xử lý , cũng như tương tác với CSDL.

>> website thoi trang

>> website khach san

Giới thiệu về asp.net MVC5

– Asp.net MVC5 là phiên bản kế tiếp của MVC4 được xây dựng trên nền .net 4.5

– Asp.net MVC5 kế thừa các tính năng mạnh từ các phiên bản trước là MVC3, MVC4 và tích hợp thêm 1 số tính năng về xử lý đa tiến trình, tương tác với Web API 2.0 tốt hơn MVC4.

– Với Asp.net vNext hứa hẹn tạo nên một kỹ thuật lập trình web mới và tiện dụng hơn rất nhiều. Và hiện tại MVC5 cũng đã là một công nghệ mới và có khá nhiều cải tiến trước khi chúng ta có thể xây dựng được ứng dụng web trên nển vNext.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.