Em góp thêm extension Grammarly và Google Dictionary nữa anh :D
Han Truong
11

Yeah, cảm ơn em! :D

Anh cũng có xài Grammarly mà chưa kịp cập nhật. Có cái này hay em lại đề xuất tiếp nha.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.