[UAN_101] Tổng quan Marketing

PRODUCTION -> OPERATION -> COMMUNICATIONS

  • Sales: bán hàng
  • Marketing: bán nhiều hàng hơn, marketing không trực tiếp mang lại tiền.
  • Digital Marketing: mang hoạt động marketing lên digital (Optimization -> Conversion)

Marketing và sales tham gia vào cả 3 quá trình này của DN.

Nhiệm vụ cơ bản của marketing

  • Tạo nguồn khách hàng mới
  • Duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Communications: hoạt động giao tiếp của marketing với KH.

Câu chuyện không nằm ở người kể, câu chuyện nằm ở sản phẩm.

Bản chất truyền thông giữa DN và KH: win – win.

=> DN là người làm chủ mqh này -> DN chọn cách thức tiếp cận.

DN phải có thông điệp nhất quán, hình ảnh nhất quán.

QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG

  • Cũ: AIDA

Mới: Consider -> Evaluate -> Buy -> Enjoy — advocate — bond => Loyalty


Giải pháp cạnh trang cho DN nhỏ

Lợi thế: linh hoạt, dễ điều chỉnh hoặc thay đổi, cho KH kỳ vọng vào sự lớn lên.

  • Tập trung vào sp.
  • Bán đc KH nào -> chăm sóc thật tốt KH đó.