Kime faydası var, size ve arkadaşlarınıza. Dünyaya ve geleceğe bir kalıcı faydası var mı?
Mustafa Gerdan
2

Çok materyalist düşünüyorsunuz. Sizin bakış açınızla dağın başında sevdiği birkaç kişiyle yaşayan ve ölünce unutulacak mutlu bir insanın hiç bir faydası yok dünyaya fakat o mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşadı. Bu kişi için her şey güzel fayda sağlasa ne sağlamasa ne.

Like what you read? Give Tarık a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.