Faydasız Hayatlarımız
Mustafa Gerdan
555

Faydadan kastınız nedir ?

Arkadaşlarınızla sohbet ettiniz, onlarda hiçbir olumlu değişime sebep olmadınız.”

Keyif almak da bir fayda değil midir ?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.