Image for post
Image for post
it’s hard to manage thousands addresses

We notice that build up a business or a decentralize application with scale up system is very hard. An arbitrary way to manage your addresses and transactions is keep scanning the data. You may use some API service such as Etherscan, Infura, Ethplorer, etc. But, limit request is a problem you have to solve. It’s can not apply into your scalable system. So, you’re gonna think about build your own node to get rid of request limitation. That’s good idea! Blockchain is reaching new data every day, you have to wait for it fully synced with the network, and catching up the newest chain. And then, research about node API and start integrate into your system, but there is something you have to worry about. …


Image for post
Image for post
Monitor the Whole world of Crypto Currencies

Introduction

As we have seen the rise of bitcoin and blockchain in recent years. Crypto Currencies has helped us transfer all over the world with no boundaries. Many services and decentralized applications were produced.

Starting an application on the blockchain, you cannot get rid of recording and tracking transactions.

As you know, transactions are processed by a network of users acting as a consensus mechanism so that everyone is creating the same shared system of record simultaneously. Tracking or recording transactions in the blockchain network are harder than we thought.

Barriers and difficulties?

So now, let’s talk about the barrier of tracking transaction on crypto network. …


This article focus on how to interact with smart contract, call function, deploy new smart contract to ethereum network through Web3j

Kết quả hình ảnh cho ethereum smart contract java

Discover and review best Blockchain softwares

WEB3J

this SDK is a strong framework to develop software connect with ethereum blockchain network

Prepare an ethereum fullnode to connect with ethereum blockchain network or you can use Infura instead of build your own node.

Add Web3j dependency into pom file:

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.web3j/core -->
<dependency>
<groupId>org.web3j</groupId>
<artifactId>core</artifactId>
<version>3.5.0</version>
</dependency>

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.web3j/parity -->
<dependency>
<groupId>org.web3j</groupId>
<artifactId>parity</artifactId>
<version>3.5.0</version>
</dependency>

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.web3j/parity -->
<dependency>
<groupId>org.web3j</groupId>
<artifactId>crypto</artifactId>
<version>3.5.0</version>
</dependency>

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.web3j/parity -->
<dependency>
<groupId>org.web3j</groupId>
<artifactId>abi</artifactId>
<version>3.5.0</version>
</dependency>

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.web3j/parity -->
<dependency>
<groupId>org.web3j</groupId>
<artifactId>codegen</artifactId>
<version>3.5.0</version> …


Giới thiệu

Ra đời năm 2015

Trang chủ: https://www.stellar.org/

Sứ mạng của stellar là giải quyết vấn đề về phương thức thanh toán, nơi trao đổi tiền tệ (sàn giao dịch phân tán — distributed exchange). sử dụng công nghệ blockchain để giải quyết vấn đề.

Stellar được hỗ trợ bởi một tổ chức phi lợi nhuận Stellar Development Foundation. Hiện tại stellar được sử dụng bởi một số hãng công nghệ lớn như IBM, KlickEx, Deloitte, Parkway Projects, Tempo, Wanxiang Labs and Stripe

Với nền tảng là một cuốn sổ cái phân tán được bảo trì dựa trên thuật toán đồng thuận cho phép sự điểu khiển phi tập trung bởi cộng đồng, độ tin cậy linh hoạt, độ trễ thấp và chống tấn công. …


Image for post
Image for post
https://www.pexels.com/photo/100-dollar-bill-benjamin-franklin-blockchain-business-844122/

Phần này mình sẽ giới thiệu về các phần mềm quản lý ví ETH và hướng dẫn sử dụng cơ bản để tạo một transaction trên Ethereum network.

Metamask

Metamask là một extension trên trình duyệt chrome và firefox, bạn có thể download tại đây. Với metamask, bạn không cần phải đồng bộ blockchain về, mọi giao dịch được thực hiện thông qua server của metamask. Private key được lưu trữ ở phía local.

Đây là giao diện bên trong của metamask.


Image for post
Image for post
https://www.pexels.com/photo/round-gold-colored-ethereum-ornament-730552/

Đi dạo một vòng internet về Ethereum và các ứng dụng của nó, thấy các trang tiếng Việt và bài hướng dẫn còn ít quá. Nên mình quyết định dành thời gian chia sẻ kiến thức lượm lặt được trong thời gian qua.

Giới thiệu

Có lẽ khái niệm blockchain không còn xa lạ nhưng mình vẫn muốn nhắc lại một chút. Blockchain là một nền tảng phi tập trung (decentralize platform) sinh ra Bitcoin, blockchain là hạt nhân của các giao dịch và vận hành của bitcoin. Với các sứ mạng được đặt ra:

  • Không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan, tổ chức, chính phủ nào. …

About

Cau Ta

Blockchain expert, Cryptos Researcher, Software Engineering. Founder Crypitor Service.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store