Bài viết rất hay, cảm ơn bạn nhé :) Bạn có thể gửi mình eb cuốn It’s not how good you are, it’s how…
Ngọc Anh
11

Hey. Cám ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết của mình. Rất may là mình có lưu cuốn sách đó trên dropbox của mình.

https://www.dropbox.com/s/0ym91d4uyls1417/It%27s%20Not%20How%20Good%20You%20Are.pdf?dl=0

Đọc xong cho mình biết suy nghĩ của bạn nhá. 😀

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.