Mưa còn lạnh lắm!

Biết nói sao khi mưa còn lạnh lắm.

Bật bài nhạc mấy năm nghe lại, cảm xúc vẫn như xưa.

Giống như đi một vòng lớn, lớn lắm rồi vậy mà vẫn chưa thoát khỏi kí ức của bản thân.

Until the day I’ll you go

Until we say our next hello

Its not goodbye

…..

Tôi từng mơ ước cậu ấy quay lại, từng ước thời gian trôi nhanh một chút cho những khó khăn chúng tôi phải chịu ít đi một chút. 
bọn này xa nhau do lực li tâm của Trái Đất đẩy ra xa thì phải, càng ngày càng xa, càng xa… đến bây giờ nhớ lại toàn thấy những mảnh vụn kí ức ẩn hiện, có vài mảnh bay lại… cứa vào tim, nhất là khi mưa về thế này.

Muôn đời mưa vẫn lạnh như thế, đứa chịu lạnh giỏi chắc gì một mình đi qua được hết nhưng cơn mưa. Đừng bỏ tôi lại, không mong bạn cho tôi một ngoại lệ chỉ cần nhớ… trời mưa là tôi buồn.

………….là được!.

Em yêu anh, thật đấy!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.