Hay đấy anh bạn. Mình cũng đang xài J7 Pro nhưng có cái là không xui như người anh em kaka
Lê Hữu Đức
11

Oh ngon! Vào một ngày đẹp trời tháng 7 cô hồn bác sẽ thấm liền :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.