Review sách: Claude C.Hopkin — My life in Advertising & Scientific Advertising

Kiên Trần
Apr 29, 2018 · 2 min read

Sách này đợt mua hội sách, cỡ 400 trang và đã đọc xong trong vòng 2 tháng. Nội dung nói về cuộc đời sự nghiệp của Claude C.Hopkin — 1 trong những copywriter đời đầu. Để tóm tắt thì bác này theo trường phái thực dụng theo hướng an toàn chứ không bay bổng. Tôn chỉ của ông là hiệu quả, giá mỗi quảng cáo để đem lại 1 khách hàng hay CPS như thuật ngữ bây giờ. Có lẽ vì thế mà bác này khá anti việc làm quảng cáo màu mè, viết quá văn vẻ, chọc cười linh tinh mà không đem lại hiệu quả. Đối với ông, quảng cáo là khoa học và phải từ 1 điểm nổi trội của sản phẩm.

Cách làm chủ yếu của Claude C.Hopkin luôn là thử nghiệm scale nhỏ trước khi chạy chiến dịch toàn quốc cũng như tặng coupon/ sampling. Ngoài ra thì ông cũng chia sẻ một số lời khuyên khi quảng cáo cho một số ngành hàng đọc cũng khá hữu ích.

Duy có 1 điểm trừ là Alpha books dịch không được tốt lắm, thiết nghĩ những cuốn chuyên ngành này nên tham khảo người trong ngành để dịch những từ chuyên môn chuẩn hơn.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade