Nguyễn Trường Sơn
Nguyễn Trường Sơn

Nguyễn Trường Sơn

Năm tháng qua đi khi về già ta sẽ nhận thấy tiền bạc hóa ra là thứ ít quan trọng nhất trong đời.