Trang chủBitcoin

Địa chỉ cá voi lớn thứ 3 thêm 207 BTC ở mức 62.000 USD

Cá voi Bitcoin (BTC) đã trở lại cuộc chơi với gần 60.000 đô la khi dữ liệu cho thấy hành vi thị trường tăng giá cổ điển.

Theo các tài nguyên giám sát trên chuỗi vào ngày 16 tháng 11, địa chỉ cá voi Bitcoin lớn thứ ba…

Nhà phân tích tiền điện tử Benjamin Cowen đang xem xét khả năng Bitcoin (BTC) vừa hình thành một đỉnh kép khổng lồ, đây là một mô hình giảm giá thường báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm.

Trong một phiên chiến lược mới, Cowen nói rằng

Hai Ha

Editor at Coincl.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store