Аливаа зүйлээс хөгжилтэй талыг нь олж харж чадвал амьдралд инээмсэглэл арай олон таарна гэж итгэдэг.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Tsaschikher Zorigoo’s story.