تیک صنعت برق ابتدا کار خود را به صورت تولید کننده سینی کابل و نردبان کابل آغاز کرد سپس فعالیت خود را در زمینه انواع سیستم های مدیریت کابل گلند ضد انفجار ، لوله فلکسیبل ، لوله فولادی برق ، جعبه تقسیم برق گسترش داد

برای راحتی دسترسی کاربران محترم به تمامی محصولات صنعت برق تیک به سایت مرجع ما در لینک زیر مراجعه فرمایید

https://www.tsbargh.ir

Written by

تیک صنعت برق تولید کننده سینی کابل گالوانیزه گرم لوله برق فولادی لوله فلکسیبل گلند کابل ضد انفجارجعبه تقسیم برق بست نردبان کابل

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store