Хандлагын хүч


Хүмүүсийн хооронд өчүүхэн ялгаа байдаг, тэр өчүүхэн ялгаа нь том ялгааг үүсгэдэг. Өчүүхэн ялгаа нь хандалага бөгөөд том ялгаа нь энэ хандлага өөдрөг байна уу үгүй юу гэдэгт байдаг.

Яагаад заавал ХАНДЛАГА гэж?

Бид хандалагаасаа хамаарч маш олон боломжийг өөрт бий болгож мөн өрөөсөө түлхэж байдаг. Хандалага ямагт сэтгэлийн толь байх бөгөөд зөв сэтгэл эерэг хандлагыг бүрдүүлэгч маш том хүчин зүйл юм.

  1. Зан чанар
  2. Орчин нөхцөл
  3. Эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн илэрхийлэл:
  4. Нөхөрлөл буюу хэнтэй цагийг өнгөрөөж байна
  5. Өсөлтийн боломж
  6. Бодол санаа
  7. Сонголт зэргээс хамаарч хандлага бий болдог. Хандлага маш олон сайн сайхан өдрийн эхлэл бас нууц нь байдаг.
Нэгэн хүнээс гайхамшиг гэж юу вэ? Хэмээн асуухад тэрээр огтхонч эргэлзэхгүйгээр нар мандах бас нар жаргах хэмээн хэлсэн байдаг. Энэ бол түүний гайхамшигт хандах хандлага бөгөөд магадгүй хамгийн энгийн зүйлийг гайхамшиг хэмээн харж байгаа нь өөрөө хандлагыг гайхамшиг мөн билээ.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.