Як до нас приїхав син на побивку

Син приїхав на 10 днів з метою досягти наступних цілей.

  • Установить кондиціонер
  • Установить шведську стінку
  • Побачитися з братами і зіграти в теніс
  • Зробити електронні ключі
  • Покращити комунікацію з батьками

Далі напишемо що вийшло з цього виконати…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.