Tigris Protocol — Bắt đầu Staking token CLAY của nhóm sáng lập

Một phần năm (1/5) token CLAY chưa được stake của TTC Foundation sẽ được đặt lại vào ngày hôm nay

TTC Foundation
Dec 30, 2019 · 2 min read

Vào ngày 13 tháng 10, TTC Foundation đã thông báo rằng họ sẽ rút 250 triệu token CLAY khỏi Chương trình Phần thưởng của Tigris và sẽ phục hồi chúng trong khoảng thời gian 1,5 năm.

Theo lịch trình đã công bố, TTC Foundation sẽ khôi phục 500.000 token CLAY vào ngày hôm nay (30 tháng 12 năm 2019), là phần đầu tiên của quy trình phục hồi. Do đó, tổng số token CLAY được stake trên Tigris Protocol sẽ tăng từ 420m lên 470m.

Bạn sẽ thấy những thay đổi trên tổng số token CLAY được đặt vào ngày mai. Hiệu ứng thực tế đối với số tiền thưởng sẽ diễn ra, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Lịch trình Restacking

250m token CLAY, chưa được stake vào ngày 13 tháng 10 năm 2019 bởi TTC Foundation, sẽ được đặt lại dựa trên lịch trình sau đây.

2019/12/30: 50.000.000 CLAY (Hiện tại)
◻️ 2020/03/30: 50.000.000 CLAY
◻️2020/06/30: 50.000.000 CLAY
◻️2020/12/30: 50.000.000 CLAY
◻️2021/03/30: 50.000.000 CLAY

Tổng cộng: 250.000.000 CLAY


Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Tigris Protocol, hãy xem Nhóm Telegram của chúng tôi .

Cảm ơn bạn,

TTC Foudation | Tigris Protocol

TTC Foundation

Written by

A Blockchain Fit for Mass Adoption and a Sustainable Token Economy Model

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade