Laten we eens ophouden over dat basisinkomen
Ronald Mulder
16753

Bij herlezing van je artikel zou ik op het punt van de afbouw van de HRA ten gunste van de invoering van een basisinkomen de volgende aanvulling willen maken: We hebben nog een ‘dingetje’ op te lossen in Nederland, namelijk de restschuld op onze totale hypotheekschuld.

De pijn hiervan wordt vooralsnog verzacht/verdoofd door de HRA die, zoals het nu staat, in de komende 30 jaar wordt afgebouwd. Om hiermee in een keer schoon schip te maken zou misschien deze oplossing iets kunnen zijn: http://bit.ly/1E8cVU8.

Waar het me om gaat is dat onze hoge private schuld geen ruimte laat om creatief invulling te geven aan fantastische initiatieven als een basisinkomen. Door er een publieke schuld van te maken kunnen we als Nederland de steven wenden en ruimte inbouwen om ‘dat tegen die tijd wel te zien’.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.