tudut

tudut

จบท่องเที่ยวภูเก็ต ทำงานการตลาด, สนใจเรื่องเทคโนโลยี, ช่างคิด ช่างสังเกตุ #PKRU

Editor of Springboard Solutions