Customer Journey

วันก่อนได้เปิด clip ใน youtube ของงาน Startup Thailand ที่จังหวัดภูเก็ต นั่นก็คือ clip นี้

ซึ่งมีวาทะกรรมหนึ่งของคุณ ภูมิกิตติ์ รักแต่งาม อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับ Customer Journey ซึ่งสามารถเหมาะกับการทำงานทุก ๆ ธุรกิจ

แล้วปัญหาคือ รู้หรือยังหล่ะ ว่า Customer Journey คืออะไร….

Customer Journey คือการเดินทางของลูกค้าไงหล่ะ… ซึ่งการเดินทางของลูกค้าเกี่ยวกับ Branding หรือ สินค้า และบริการของเราไง ซึ่งมีช่วงต่าง ๆ ดังนี้

  • Awareness
  • Consideration
  • Purchasing
  • Utilization
  • Retention
  • Advocacy

ซึ่งแต่ละอย่างเหมือน หรือต่างกันอย่างไร เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะ…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.