Hayat hep bir ikilem. Mesela işinizi seviyorsunuz ama gitmek istemiyorsunuz.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Tuğba Atik’s story.