Image for post
Image for post
No you can’t find this kind of a tree in the forest. (source: xkcd)

While it might not get you invited to parties, it is important to know what a tree is to jump into the Merkle Tree. In computer science, a tree is a data structure. What it means is;

  1. It is composed out of nodes: a fancy way of saying something that contains data and can link to other fellow nodes.
  2. It is also composed out of edges: which is the links we were talking about in the previous point. Duh.
  3. It is a type of graph: if you only have the previous two points and no other limitations imposed on it…


Image for post
Image for post

Aşağıdaki yazı, geçtiğimiz günlerde Twitter’da Naval Ravikant tarafından bir tweet flood olarak paylaşılmıştı. Kendisinin de izniyle bu etkileyici flood’un çevirisini paylaşıyorum, blockchain’i anlamak açısından çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Her bir paragraf bir tweet olacak şekilde çevirdim, umuyorum ki okuması kolay olacaktır, orjinal tweet’e aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Orjinal: Blockchains will replace networks with markets.

Blockchainler ağları pazarlarla değiştirecek.

İnsanoğlu ağlar kuran, ağa bağlı yaşayan bir tür. Genetik sınırların ötesinde ağlar kurabilen ilk tür olmasından dolayı da dünyayı elinde tutan bir tür.

Bu ağlar varolmadıkları durumda tek başımıza hareket edeceğimiz anlarda işbirliğiyle hareket etmemize izin veriyor. …

Tuğkan Kibar

Software Engineer w/ emphasis on React Native. Based in Netherlands. For business inquiries info@deuslabs.io

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store