12.ÇIKIŞ YOLU / Metin FEYZİOĞLU

Ülkemizin en değerli varlığı, insanlarımızdır.

Hiçbir otoriter ve totaliter rejim, insanın doğasındaki özgürlük tutkusu karşısında kalıcı olamamıştır. Ancak hüküm sürdükleri dönem boyunca telafisi çok güç zararlar vermişlerdir. Tarihin tekerrür ettiğini söyler dururuz; oysa tarih ders almayanlar için tekerrür eder.

Kalkınmanın yolu demokrasiden geçer

Demokrasiden vaçgeçerek kalkındığını sanan toplumlar, bir de bakarlar ki üretmeyen, sadece tüketen, borç alarak borç çeviren sömürge toplumlarına dönüşmüşler.

Demokrasi yoksa, ayrıcalıklı küçük bir kesim halkı üzerine basa basa zenginleşir. Halk da fakirleşir. Doğal kaynaklarımız, zenginliklerimiz ve insalarımız, birileri daha da zengin olsunlar diye, sömürülür.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.